I grenseland mellom barneloven og barnevernloven

Barnevernets rolle i foreldrekonflikter Håndtering av høykonflikt i barnevernet Samarbeid mellom barnevern og familievern Barnevernets ansvar i foreldretvister Veiledning for barnevernet i konfliktsaker Beslutningsgrunnlag i barnevernssaker Bekymringsmelding og barnevern Foreldrekonflikt og barnets velferd Henvisning av foreldrekonfliktsaker Barnevernets grensearbeid Retningslinjer for barnevernets engasjement Omsorgssvikt og foreldrekonflikt Rolleavklaring i barnevernssaker Usikkerhet i barnevernets praksis Barnevern og domstolsbeslutninger Hjelpetiltak i foreldrekonfliktsaker Sikring av barnets omsorgssituasjon Evaluering av bekymringsmeldinger Foreldrenes rettigheter vs. barnets beste Retningslinjer for undersøkelse av barnevernssaker Forebygging av oversettelse av barnets behov Kompleksiteten i barnevernets beslutningsprosesser Samarbeid mellom barnevern og andre instanser Implementering av BLDs veiledning i barnevernet Forbedring av praksis i foreldrekonfliktsaker i barnevernet Og her er 5 spørsmål som besvares i innlegget: Hvilken rolle har barnevernet i saker med foreldrekonflikt? Hvordan håndterer barnevernet bekymringsmeldinger i foreldrekonfliktsaker? Hva er utfordringene ansatte i barnevernet møter i saker med høykonflikt mellom foreldre? Hvilken betydning har tydelige retningslinjer og rolleavklaring for barnevernets arbeid? Hvordan kan barnevernet bidra til å sikre barnets omsorgssituasjon i konfliktsaker?

I arbeidet med foreldrekonflikter og barns velferd, står ansatte i barnevernet ofte overfor utfordrende avgjørelser. Det er viktig å anerkjenne at selv om noen rapporter og studier, som den utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), peker på at det har vært en viss tilbakeholdenhet blant barnevernets ansatte i saker som dreier seg om foreldre i høykonflikt, er dette et område som krever kontinuerlig oppmerksomhet og utvikling. Rapporter og forskning, såvel som praksiserfaringer, understreker betydningen av at barnevernet ikke viker unna sitt ansvar i disse sakene, til tross for kompleksiteten og utfordringene som kan oppstå.

Det har vært en utvikling i forståelsen av barnevernets rolle i foreldrekonfliktsaker. Tidligere kunne det være en oppfatning om at barnevernet blandet seg for mye inn, men veiledninger og retningslinjer fra BLD har klargjort at barnevernet har et klart mandat til å engasjere seg i saker hvor barnets velferd er i fare, også i situasjoner preget av foreldrekonflikt. Dette understreker viktigheten av at ansatte i barnevernet føler seg trygge i sin rolle og mandat når de håndterer slike saker.

Videre er det avgjørende at ansatte i barnevernet har klare retningslinjer og beslutningsgrunnlag for å vurdere om en bekymringsmelding skal føre til undersøkelse eller henleggelse. Variasjonen i håndteringen av bekymringsmeldinger mellom ulike barneverntjenester viser et behov for mer enhetlige kriterier og rammer for slike vurderinger. Dette vil kunne bidra til en mer konsistent praksis som bedre ivaretar barnets behov.

En tydeligere rolleavklaring mellom barnevernet og familievernet i høykonfliktsaker er også essensielt. Usikkerhet omkring de strukturelle rammene og barnevernets versus familievernets rolle kan lede til at ansatte i barnevernet nøler med å engasjere seg i saker de burde involvere seg i, noe som potensielt kan føre til at barnets behov for hjelp blir oversett.


Hvis du ønsker veiledning eller bistand i din barnevernssak kan du ta kontakt med advokat Christian Wulff Hansen gratis her for en uforpliktende dialog rundt din sak:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Phone icon
75175800
Ring Advokat
WhatsApp icon