Den nye barnevernloven § 3-1: Frivillig hjelpetiltak

Den nye barnevernloven § 3-1: Frivillig hjelpetiltak

Barnevernstjenesten har en viktig rolle i å gi hjelp og støtte til barn og familier som trenger det. Den nye barnevernloven § 3-1 gir barnevernstjenesten ansvaret for å tilby og implementere frivillige hjelpetiltak når barnet har spesielle behov på grunn av omsorgssituasjonen eller atferden. Disse hjelpetiltakene skal være egnet for å møte behovene til barnet og foreldrene, samtidig som de bidrar til positiv endring. I dette blogginnlegget skal vi utforske betydningen av § 3-1 og hvordan den påvirker barnevernstjenestens arbeid med frivillige hjelpetiltak.

Hjelpetiltak som svar på behov: Når et barn har et spesielt behov for hjelp på grunn av sin omsorgssituasjon eller atferd, har barnevernstjenesten plikt til å tilby og iverksette hjelpetiltak. Denne bestemmelsen, som erstatter tidligere lovbestemmelser, tar sikte på å sikre at barnet og familien får den nødvendige støtten de trenger. Hjelpetiltakene skal være skreddersydd for å møte de spesifikke behovene til barnet og bidra til positiv endring.

Krav til kvalitet og oppfølging: Departementet har myndighet til å fastsette forskrifter som angir kravene til kvaliteten på hjelpetiltakene. Disse forskriftene kan også inneholde bestemmelser om oppfølging av barn og unge som mottar bolig som en del av hjelpetiltaket. Formålet med slike forskrifter er å sikre at hjelpetiltakene oppfyller kvalitetsstandardene som er nødvendige for barnets beste og forsvarlig praksis. Dette kan omfatte både materielle krav og krav til oppfølging av barnet i botiltak. Ved å gi forskriftshjemmel for kvalitetskrav, sikrer loven at hjelpetiltakene opprettholder høye standarder og at barnets behov blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Vurdering av hjelpebehov og positiv endring: For at barnevernstjenesten skal iverksette hjelpetiltak, må hjelpebehovet ha et visst omfang. Barnet må ha et særlig behov for hjelp, som er større enn det som er vanlig for de fleste andre barn. Dette behovet må være knyttet til barnets omsorgssituasjon eller atferd. Barnevernstjenesten skal vurdere hvilken type hjelp som er nødvendig for å møte behovene, og hvilke tiltak som vil bidra til positiv endring hos barnet og i familien. Ved å velge egnede hjelpetiltak, kan barnevernstjenest bidra til å forbedre barnets omsorgssituasjon og håndtere utfordrende atferd på en konstruktiv måte. Det kan innebære veiledningstiltak for å styrke foreldrenes omsorgsevne, kompenserende tiltak som avlaster familier i hverdagen, eller kontrolltiltak som tilsyn.

Kravet om at hjelpetiltak skal være egnet betyr at de må være effektive og relevante for å møte barnets og foreldrenes behov. Det er viktig å finne tiltak som tar hensyn til den konkrete situasjonen og bekymringene i den enkelte sak. Valg av hjelpetiltak bør baseres på en grundig vurdering av hvilke tiltak som vil ha en positiv effekt og forebygge behovet for mer inngripende tiltak. Ved å legge vekt på positiv endring, søker man å skape en bedre omsorgssituasjon for barnet og familien, der barnets utvikling og trivsel blir prioritert.

Departementets hjemmel til å gi forskrift om krav til kvalitet i hjelpetiltak gir et rammeverk for å sikre en enhetlig og høy standard på hjelpetiltakene. Dette inkluderer også forskriftshjemmel for botiltak som tilbys som en del av hjelpetiltaket. Kvalitetskravene kan omfatte både de materielle forholdene i tiltaket og krav til oppfølging av barnet. Det kan være behov for å sikre at botiltakene gir trygge og gode boforhold, samtidig som barnevernstjenesten har en plikt til å følge opp barnet og vurdere hvordan tiltaket fungerer.


Den nye barnevernloven § 3-1. Frivillig hjelpetiltak

Når barnet på grunn av sin omsorgssituasjon eller atferd har et særlig behov for hjelp, skal barnevernstjenesten tilby og sette i verk hjelpetiltak for barnet og foreldrene. Hjelpetiltak skal være egnet til å møte barnets og foreldrenes behov og til å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

Departementet kan i forskrift fastsette hvilke krav til kvalitet som skal stilles til hjelpetiltak. Forskriften kan fastsette utfyllende krav til oppfølging, jf. § 8-1 og § 8-5, av barn og unge som har bolig som hjelpetiltak

Phone icon
75175800
Ring Advokat
WhatsApp icon