Parenting Young Children (PYC)

Hva er PYC foreldreveiledning?, Hvordan kan PYC hjelpe foreldre med kognitive vansker?, Hva innebærer hjemmebasert foreldreveiledning?, Hvorfor er foreldreveiledning viktig for småbarnsforeldre?, Hvordan kan foreldre med lærevansker dra nytte av PYC?, Hva lærer foreldre i PYC-veiledningskurs?, Hvilke praktiske ferdigheter dekkes i PYC-programmet?, Hvordan påvirker samspillet mellom forelder og barn foreldreferdigheter?, Er PYC-programmet tilgjengelig i hele Norge?, Hvordan bruker PYC sosial læringsteori?, Hva er de atferdsteoretiske prinsippene i PYC?, Hvordan benytter PYC tilknytningsteori?, Hvorfor er kommunikasjonsteori viktig i foreldrerollen?, Hvordan integrerer PYC familieteori i veiledningen?, Hvordan tilpasses PYC kulturelt for norske foreldre?, Hva betyr empowerment i PYC-programmet?, Hvordan støtter PYC foreldres selvstendighet i omsorg?, Hvordan samarbeider foreldre og barnevern i PYC?, Hva lærer man i PYC veileder sertifisering?, Er PYC tilpasset for foreldre med funksjonshemninger?, Hvordan hjelper PYC nye foreldre?, Hva menes med en trygg base for barn i PYC?, Hvordan styrker PYC selvfølelse hos barn og foreldre?, Hva er fordelene med tilpassede foreldreveiledningsprogrammer?, Hvordan påvirker foreldreveiledning familiedynamikken?, Hvordan kan PYC øke foreldres selvtillit?, Hvilken rolle spiller universitetet i Sørøst-Norge i PYC?, Hvordan er Parenting Young Children tilpasset til Norge?, Hva innebærer det å være en PYC veileder?, Hva er forskjellen på PYC og andre foreldreveiledningsprogrammer?, Hvordan kan PYC forebygge barnevernssaker?, Hvor effektivt er PYC i å redusere hjemmekonflikter?, Hvordan kan PYC styrke omsorgskompetanse?, Hvordan tilrettelegger PYC for familier med ulik kulturell bakgrunn?, Hvordan er forskningsstøtten for PYC?, Hva viser evalueringer av PYC-programmet?, Hvordan påvirker PYC foreldres samspill med barn?, Hva er de viktigste modulene i PYC-programmet?, Hvordan sikrer PYC at foreldreferdigheter praktiseres hjemme?, Hvilke strategier brukes for læring i PYC?, Hva er rollespill i PYC-programmet?, Hvilken støtte tilbys under PYC-veiledning?, Hvordan velges foreldre til PYC-programmet?, Hva er kostnadene ved å delta i PYC?, Hvordan evalueres foreldrenes progresjon i PYC?, Kan PYC tilpasses for eldre barn?, Hva er langtidseffektene av å delta i PYC?, Hvordan sikrer PYC at barn føler seg trygge og elsket?, Hva er kriteriene for å bli en PYC veileder?, Hvor kan man finne mer informasjon om PYC?, Hva er de neste stegene for PYC i Norge?.

Parenting Young Children (PYC) er et omfattende foreldreveiledningsprogram utviklet for å støtte familier med små barn, spesielt de hvor foreldrene har kognitive funksjonsnedsettelser. Programmet, opprinnelig utviklet i Australia, er tilpasset og implementert i flere land, inkludert Norge, hvor det har vært i bruk siden 2016.

PYC-programmet fokuserer på praktiske omsorgsferdigheter og samspill med barnet. Det utføres primært i hjemmet eller i miljøer hvor foreldreferdighetene er mest relevant. Veiledningen er hjemmebasert og individuelt tilpasset, og det legges vekt på å bygge samarbeid mellom familien og PYC-veilederen. Foreldrene oppfordres til aktivt å delta i utformingen av målene for veiledningen, og programmet tar utgangspunkt i familiens egne ressurser​ (Bufdir)​​ (Bufdir)​.

PYC-programmet har to hovedmoduler: en for praktiske omsorgsferdigheter og en annen for samspill med barnet. Opplæring av foreldre inkluderer lærende trening, rollespill og veiledning i situasjoner, for å sikre at foreldrene både forstår og kan anvende ferdighetene i praksis. Veiledningen kan inkludere bruk av bilder, film, modellering og sjekklister for å støtte læring og anvendelse av ferdighetene​ (Bufdir)​.

I Norge har PYC-prosjektet blitt fremmet og støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og det har blitt utført flere forsknings- og utviklingsprosjekter for å tilpasse programmet til norske forhold og behov. Programmet er oversatt og kulturelt tilpasset, og veilederne som underviser i PYC, må gjennom en grundig tre-dagers grunnopplæring som fører til sertifisering. Dette kurset gir en innføring i programmet og metodestøtte i gruppe gjennomføres flere ganger over flere måneder​ (Bufdir)​.

Evalueringer og forskning på PYC har vist positive resultater. Studier i Australia og Sverige har indikert at deltakelse i PYC kan føre til redusert stress og konflikter i hjemmet, forbedret samspill mellom foreldre og barn, samt økt selvtillit og tilfredshet i foreldrerollen. Disse resultatene understreker programmets effektivitet i å styrke både foreldres og barns velferd​ (PYC)​.

Foruten de direkte fordelene ved å styrke foreldreferdigheter og familiens dynamikk, fokuserer PYC også på å bygge opp under foreldrenes evne til å skape en trygg base for sine barn. Å føle seg trygg og elsket er fundamentalt for barns utvikling og evne til å utforske verden og utvikle sunne relasjoner​ (Bufdir)​.

Andre kilder: https://pyc.no/about-pyc/, https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2439147/HiT_rapport_17.pdf, https://www.bufdir.no/fagstotte/barnevern-oppvekst/foreldrestotte/foreldrestottende-tiltak/pyc/, https://www.researchgate.net/publication/310658925_Foreldreveiledning_til_barnets_beste_-_Veiledningsprogram_tilpasset_foreldre_med_kognitive_vansker

Phone icon
75175800
Ring Advokat
WhatsApp icon