Er taushetsplikt lovpålagt for sakkyndige?

"Hva er taushetspliktens rolle i barnevernssaker?", "Hvordan påvirker taushetsplikt sakkyndiges arbeid?", "Er taushetsplikt lovpålagt for sakkyndige?", "Hvilke lover styrer taushetsplikten for barnevernssaker?", "Hva innebærer taushetsplikten etter barnevernloven?", "Hva er konsekvensene ved brudd på taushetsplikten?", "Hvem er omfattet av taushetsplikten i barnevernssaker?", "Hvordan opprettholder sakkyndige konfidensialitet?", "Hvordan kan taushetsplikten påvirke familiene i barnevernssaker?", "Hva er de viktigste aspektene ved taushetsplikt for sakkyndige?", "Hvordan håndteres taushetsplikten når fylkesnemnda er oppdragsgiver?", "Hvordan skiller taushetsplikten i barnevernssaker seg fra andre tilfeller?", "Hva er den utvidede taushetsplikten i barnevernloven?", "Hvordan sikrer man etterlevelsen av taushetsplikten i barnevernssaker?", "Hvordan fungerer taushetsplikten for sakkyndige i praksis?", "Hvordan ivaretas taushetsplikten når sakkyndige deltar i rettssaker?", "Hva kreves for å oppheve taushetsplikten i barnevernssaker?", "Hvordan kan taushetsplikten bidra til tillit og rettferdighet i barnevernssaker?", "Hvordan påvirker taushetsplikten den sakkyndiges profesjonelle rolle?", "Hvordan rapporteres brudd på taushetsplikten i barnevernssaker?"

Når barneverntjenesten eller fylkesnemnda er oppdragsgiver, legger det pålagt ansvar for konfidensialitet seg som en beskyttende kappe rundt de sakkyndige. Dette er nedfelt i barnevernloven § 6-7. Samtidig har de fleste som beveger seg i rollen som sakkyndige, et lovpålagt skjold av taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Barnevernstjenestens taushetsplikt forholder seg til reglene i forvaltningsloven §§ 13 til 13 e og suppleres av barnevernloven § 6-7. Her er taushetspliktsbestemmelsene i barnevernloven noe strengere enn tilsvarende regler i forvaltningsloven.

Taushetsplikten innebærer at den som har det privilegium å være den sakkyndige, er forpliktet til å holde alt som avsløres i forbindelse med oppdraget, tett inntil brystet. Dette gjelder også etter at det sakkyndige arbeidet er avsluttet.

Begrensningene i ytringsfriheten som følger av taushetsplikten, rammer alle som utfører oppgaver eller arbeider for barnevernstjenesten. Her inkluderes også en lang rekke aktører, som tilsynsførere, støttekontakter og talspersoner.

I motsetning til hovedregelen i forvaltningsloven § 13, som omhandler taushetsplikten for personopplysninger, har taushetsplikten i barnevernloven et bredere nedslagsfelt. Den dekker alle typer personopplysninger, inkludert informasjon som fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand, yrke, bosted og arbeidssted, jf. barnevernloven § 6-7 andre ledd. Selv opplysninger om at barnevernstjenesten har vært i kontakt med en familie, faller inn under dette skjoldet av taushetsplikt.

Brutt taushetsplikt er ikke bare en formell overtramp, men kan også få alvorlige konsekvenser i form av straff etter straffeloven § 209.

Phone icon
75175800
Ring Advokat
WhatsApp icon